Stanovy občanského sdružení ADYS

Článek 1
Název a sídlo

Název sdružení je: ADYS (dále jen „sdružení“)
Sídlo sdružení: Zvonková 2643/13, 106 00 Praha 10
IČO: 22881352

Článek 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Je založeno na dobu neurčitou.

Článek 3
Základní poslání a formy činnosti

Základním posláním sdružení je zlepšovat možnosti výuky angličtiny pro děti a mládež se specifickými poruchami učení, zejména dyslexií.

Formy hlavní činnosti jsou:

 • příprava a šíření speciálních výukových pomůcek a materiálů
 • prezentace činnosti na domácích i mezinárodních konferencích
 • produkce filmů pro výuku a metodickou inspiraci
 • jednání s firmami, institucemi a orgány, jejichž činnost s tématem výuky angličtiny a žáků se SPU souvisí
 • sdružování rodičů dětí s dyslexií, učitelů angličtiny a dalších zájemců za účelem vzájemné pomoci a sdílení zkušeností

Formy vedlejší činnosti jsou:

 • poradenská činnost
 • organizování zájmových a vzdělávacích kroužků, kurzů a zájezdů
 • pořádání workshopů, seminářů, konferencí, kampaní
 • publikační činnost

Článek 4
Založení a vznik sdružení

Sdružení je založeno dnem schválení a podpisu stanov sdružení. Ustavuje se čtyřčlenný přípravný výbor. Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky na základě návrhu přípravného výboru.

Článek 5
Členové sdružení

 1. Členství ve sdružení vzniká na základě písemné přihlášky, kterou schválí příslušný orgán sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na nejbližším jednání. K přijetí za člena je třeba též souhlasu většiny jednatelek sdružení. Členem sdružení se mohou stát fyzické i právnické osoby, kterých se téma dyslexie jakýmkoliv způsobem dotýká.
 2. Práva a povinnosti členů sdružení:
 • na činnosti sdružení se podílejí všichni jeho členové dle dohody.
 • členové sdružení jsou povinni uhradit stanovený roční členský příspěvek.
 • členové sdružení jsou povinni zachovávat dobré jméno sdružení.
 • členové sdružení mají právo se účastnit členské schůze.
 • členové sdružení mají právo dostávat elektronickou cestou informace o činnosti sdružení.
 • členové sdružení mají právo se nejméně jednou ročně zúčastnit specifických workshopů pořádaných sdružením.

3. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení
 • úmrtím člena sdružení
 • zánikem sdružení
 • vyloučením člena sdružení rozhodnutím většiny jednatelek v případě, že člen opakovaně nebo závažným způsobem porušuje tyto stanovy

Článek 6
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou členská schůze a jednatelky sdružení.
 2. První orgány sdružení jsou voleny ustavující členskou schůzí.

Článek 7
Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení.
 2. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
 • schvalování stanov sdružení, jejich změn či doplňků. Každá změna stanov podléhá souhlasu většiny jednatelek
 • schvalování výše členského příspěvku
 • schvalování plánu a finančního rozpočtu sdružení
 • kontrola využití finančních prostředků
 • schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy sdružení
 • rozhodnutí o přijetí nového člena sdružení
 • rozhodnutí o rozpuštění sdružení nebo jeho sloučení s jiným sdružením. Také toto rozhodnutí členské schůze podléhá souhlasu většiny jednatelek

3. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení. Pokud se členská schůze nesejde v potřebném počtu členů, je svolána náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná bez dalšího. 4. Členskou schůzi svolávají jednatelky sdružení nejméně jednou za rok. Termín, místo konání a program členské schůze je nutno oznámit písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů předem. 5. O konání členské schůze je pořízen zápis, který obsahuje průběh členské schůze, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o členských schůzích se uchovávají po celou dobu trvání sdružení.

Článek 8
Jednatelky sdružení

 1. Statutárním orgánem sdružení jsou nejméně tři jednatelky, které – každá samostatně – jednají jménem sdružení. Ustavující členská schůze zvolí tři jednatelky sdružení. V případě poklesu počtu jednatelek pod tuto hranici, nebo v případě, že vyvstane potřeba volby další jednatelky, zvolí tuto jednatelku stávající jednatelky prostou většinou hlasů. Nemá-li sdružení z jakýchkoli důvodů žádnou jednatelku, zvolí nové jednatelky členská schůze.
 2. Jednatelky jsou oprávněny a povinny zejména:
 1. rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny členské schůzi.
 2. zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví.
 3. svolávat členskou schůzi sdružení.
 4. podávat členské schůzi zprávy o všech podstatných záležitostech sdružení.
 5. zajistit vyhotovení a uložení zápisu o členské schůzi.
 6. zajistit sestavení roční účetní závěrky a výroční zprávy sdružení a předložit je ke schválení členské schůzi.

Článek 9
Hospodaření sdružení

1. Předpokládaným zdrojem příjmů sdružení budou příspěvky členů, příjmy z darů, příjmy z dotací a grantů a příjmy z vedlejší činnosti. Sdružení hospodaří s finančními prostředky na základě plánu a rozpočtu schváleného členskou schůzí a na základě účetnictví řádně vedeného v souladu s právními předpisy.

Článek 10

Doba trvání sdružení a zánik sdružení

 1. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
 2. Sdružení může být zrušeno pouze na základě rozhodnutí členské schůze nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu.
 3. Při zrušení sdružení jmenuje členská schůze likvidátora, který provede majetkové vypořádání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. O případném likvidačním zůstatku rozhoduje členská schůze.

V Praze dne 12. 9. 2011

Zpět na hlavní stránku

Pracovní sešity pro děti s dyslexií

Vážení učitelé a rodiče, připravili jsme pro děti s dyslexií dva pracovní sešity, které obsahují základy anglické gramatiky. Každý zájemce si může zdarma stáhnout verzi ve formátu „pdf“ a také využívat stejné učivo v online knihovně v psané a mluvené formě. Základní školy si mohou u nakladatele objednat i tištěnou verzi.

Celý článek

Rok programu JBB v tabletech a mobilech

Během roku jsme dostávali zpětnou vazbu od dětí a rodičů, jak jim tablety a mobily s novou aplikací pomáhají při výuce angličtiny.

Celý článek

Program JBB také pro tablety a mobily

Už nyní si můžete vyzkoušet testovací verzi programu Jazyky bez bariér pro tablety a mobily. Máte-li zájem o metodické a softwarové konzultace, navštivte mezinárodní výstavu inovací Inveto, která se koná v Praze od 6. do 8. června 2013.

Celý článek

Konference o dyslexii a talentu v USA

Ve dnech 19. – 21. 4. 2013 se naše dobrovolná manažerka Alena Krömerová zúčastnila mezinárodní konference v Connecticutu v USA na téma Dyslexie a talent. Konferenci zorganizoval manželský pár Brock a Fernette Eide ve spolupráci s nadací Emily Hall Tremaine. Účastnili se jí převážné Američané, několik málo Britů a Alena tak byla jediným zástupcem neanglicky hovořící země. Tuto skutečnost všichni účastníci velmi ocenili a přinesla zaslouženou pozornost činnosti našeho občanského sdružení ADYS. Alena o konferenci napsala krátký článek.

Celý článek